Loda Bygg använder sig av ID06. Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser:

  • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats. Från 1 juli 2016 kompletteras kortet med Mobilt ID06.
  • Läsarutrustning (kortterminaler) och/eller mobilappar för in- och utregistrering i byggarbetsplatsens personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
  • Elektroniskt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
  • ID06 är anpassat till PUL (Personuppgiftslagen) och godkänt av Datainspektionen.
  • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
  • ID06 möjliggör för hela bygg- och anläggningsbranschen att använda ett gemensamt system.
  • En databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis – ID06 Kompetensdatabas – öppnar under 2016.
  • ID06 är ett konkurrensneutralt system. Leverantörer av personalliggare, läsare, applikationer eller kort kan söka ackreditering och prövas mot ID06-standarden

Genom ackreditering av leverantörerna säkerställs att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt PUL samt att kraven enligt lagen om elektroniska personalliggare uppfylls.
Datainspektionen anser att ID06 hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL.