Hållbar Utveckling

Loda Bygg bidrar till en mer hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbarhet bygger på en balans mellan social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi på Loda Bygg arbetar med utgångspunkt utifrån Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Social Hållbarhet

Handlar om att främja en livsmiljö där alla invånare har likvärdiga förutsättningar att erhålla en bostad, i en trygg och tillgänglig boendemiljö som möjliggör möten mellan människor och olika verksamheter. Det handlar likväl om att främja en social miljö som skapar likvärdiga förutsättningar för delaktighet och inflytande.

Ekonomisk Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar i grunden om hushållning med knappa resurser. Vi skapar ekonomisk hållbarhet genom att titta på investeringar ur ett långsiktigt perspektiv och värdera olika typer av kapital utöver monetärt kapital.

Miljömässig Hållbarhet

Innebär att ta vi tar hänsyn till miljön, att vi lever på en planet med begränsade resurser och att vi använder dessa resurser på bästa sätt.

Läs mer om planetens gränser

Det är viktigt för oss på Loda Bygg att vi driver en verksamhet som tar hänsyn till nuvarande och kommande generationer ur alla hållbarhetsperspektiv.