Projektledning

Statusbesiktning

Loda Bygg besiktigar de delar av fastigheten som berörs av projektet för att fastställa nuvarande status och vilka alternativ som bedöms som aktuella för det kommande projektet. Allt dokumenteras i ett enkelt och tydligt besiktningsprotokoll som ofta även förses med budget priser för föreslagna åtgärder.

Projektering

Vi upprättar ritningar, beskrivningar, materialval, allmänna föreskrifter och alla andra uppgifter som krävs för att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlag

Loda Bygg sammanställer erforderliga förfrågningsunderlag som är utformat så att anbudsräknade entreprenörer snabbt räkna fram ett komplett anbud.

Bygglov och kontrollansvar

I de projekt som kräver bygglov hanterar Loda Bygg all relaterad administration. Vi erbjuder Kontrollansvar enligt PBL med egen personal.

Anbudsinfodran

Loda Bygg går ut med förfrågan till utvalda entreprenörer som passar för det aktuella projektet. Om anbud inkommer som innehåller oklarheter eller brister så tillser vi att nya rättvisande anbud tas fram.

Anbudsvärdering

Loda Bygg utvärderar inkomna anbud och ger en slutlig rekommendation om vilken entreprenör som bör väljas.

Upphandling och kontraktskrivning

Loda Bygg håller ett upphandlingsmöte och upprättar ett korrekt entreprenadkontrakt som ni kan stödja er på i det fortsatta projektet.

Byggmöten och kontroller

Loda Bygg är en aktiv part som kontrollerar pågående arbeten och håller möten och avstämningar. Loda Bygg lägger stor vikt vid att alla inblandade parter ska ha full information om pågående och kommande arbetens status.